Als u een aanslag niet op tijd betaalt, krijgt een aanmaning. Betaalt u het aanslagbedrag na ontvangst van de aanmaning nog niet? Dan ontvangt u een dwangbevel van een deurwaarder. Bent u het niet eens met de aanmaning of het dwangbevel? Dan kunt u ook hiertegen bezwaar maken.

Aanmaning

De extra kosten voor een aanmaning zijn minimaal € 8. Het bedrag hangt af van de hoogte van het aanslagbedrag. Betaalt u vervolgens alleen de aanslag en níet de aanmaningskosten? Dan worden de invorderingsmaatregelen voortgezet.

Bezwaar tegen aanmaning

Bent u het niet eens met de aanmaning? Dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de dagtekening van de aanmaning schriftelijk bezwaar indienen. Het niet ontvangen van de originele aanslag is geen geldige reden om bezwaar aan te tekenen.

Dwangbevel

Betaalt u het aanslagbedrag na ontvangst van de aanmaning nog niet? Dan ontvangt u een dwangbevel van een deurwaarder. De extra kosten (minimaal € 45) verbonden aan het dwangbevel zijn afhankelijk van de hoogte van het openstaande bedrag. Betaalt u vervolgens alleen het aanslagbedrag en níet de aanmaning en dwangbevelkosten? Dan worden de invorderingsmaatregelen voortgezet.

Bezwaar tegen dwangbevel

Bent u het niet eens met het dwangbevel? Dan kunt u ook hiertegen binnen zes weken na de dagtekening van het dwangbevel schriftelijk bezwaar indienen. Het bezwaar geldt dan alleen voor de kosten en niet voor de aanslag. Ook hier geldt weer dat het niet ontvangen van het aanslagbiljet en/of de aanmaning doorgaans geen geldige reden voor bezwaar is.

Bezwaar indienen

U kunt bellen met de afdeling Belastingen, tel. 0118 67 50 00. U kunt ook e-mailen: belastingen@middelburg.nl.

Aanmaning/dwangbevel na indiening bezwaar

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betaling niet op. Dient u een bezwaarschrift in, en wenst u uitstel van betaling, dan kunt u tegelijkertijd met het bezwaar een verzoek voor uitstel van betaling indienen. Bent u dit in uw bezwaarschrift vergeten te vermelden, dan kunt u ook achteraf nog een schriftelijk verzoek indienen.

Aanmaning/dwangbevel na indiening verzoek kwijtschelding

Wanneer u een verzoek om kwijtschelding indient, wordt automatisch uitstel van betaling verleend tot het moment dat op uw verzoek is beslist. Een verzoek om kwijtschelding moet binnen drie maanden na de dagtekening van de aanslag  worden ingediend.