Privacy

Hoe gaat de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland om met uw persoonsgegevens? Informatie over de bescherming van uw privacy en uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens.

Als u gebruik maakt van onze diensten, gebruiken wij daarvoor uw persoonsgegevens. Meestal gaat het om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, en dergelijke. Als het nodig is vragen wij ook om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn: medische-, godsdienstige- of financiële gegevens. Voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens gelden strengere wettelijke regels. 

Voorwaarden

Een belangrijk uitgangspunt bij het gebruiken van persoonsgegevens is de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland verantwoordelijk is voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dat wij dat ook kunnen aantonen.

Beveiligingsmaatregelen

Wij gaan veilig om met uw persoonsgegevens. Niet elke ambtenaar mag ze inzien of gebruiken. De Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland deelt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet met anderen, behalve als we dat van de wet mogen. Hiervoor nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Als wij het verwerken van uw persoonsgegevens uitbesteden aan een externe partij, maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.

Geheimhoudingsplicht

Naast technische beveiligingsmaatregelen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt binnen de organisatie toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn dan bewaren we de gegeven niet langer dan deze termijn.

Uw rechten

Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland kunt controleren.

  1. Recht van inzage (artikel 15 AVG);
  2. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
  3. Recht op vergetelheid (gegevenswissing) (artikel 17 AVG);
  4. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);
  5. Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG);
  6. Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG);
  7. Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profileren (artikel 22 AVG).

Informatie

Uiteraard helpen wij u graag verder als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dan contact opnemen met de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland via het e-mailadres info@middelburg.nl of via het nummer: 0118 67 50 00.

De functionaris voor gegevensbescherming is binnen de gemeente Middelburg onafhankelijk toezichthouder als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u klachten heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u deze kenbaar maken aan Erik Stevens, functionaris voor gegevensbescherming. U kunt hem bereiken via e.stevens@middelburg.nl

Mocht u er niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de wetgeving ook recht op juridisch advies of het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens en meer informatie vinden op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens op de gemeentelijke website

De Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland gebruikt persoonsgegevens die via deze website worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. Als u bijvoorbeeld een contactformulier of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag (telefonisch of per post) te reageren. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Cookies

De Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Toepasselijk recht  

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op de website van de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland staan. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Privacyverklaring deelnemende gemeenten

De Samenwerking belastingen heft en int alle belastingen en privaat- en publiekrechtelijke facturen voor de gemeenten Veere, Schouwen-Duiveland, Vlissingen en Middelburg.

Deze gemeenten worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG. De gemeente Middelburg is verwerker voor deze gemeenten.

De Samenwerking is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) voor de gemeenten Veere, Schouwen-Duiveland, Vlissingen en Middelburg.

Voor het uitvoeren van alle werkzaamheden hebben de vier gemeenten speciaal hiervoor een heffings- en een invorderingsambtenaar aangewezen.

De privacyverklaringen van de deelnemende gemeenten kunt u hieronder raadplegen: