De medewerkers van de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland hebben dagelijks talloze contacten met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets misgaan, het blijft tenslotte mensenwerk. Als u vindt dat u door deze medewerkers niet naar behoren bent behandeld, dan kunt u een klacht indienen.

Een klacht gaat over de manier waarop een bestuursorgaan of een medewerker van de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland zich in een bepaalde situatie tegenover u heeft gedragen.

Voorbeelden van gedragingen waarover u een klacht kunt indienen:

  • onjuiste behandeling wat betreft omgangsvormen en fatsoen
  • onjuiste of onvolledige manier waarop informatie wordt verstrekt
  • niet nakomen van gemaakte afspraken of gedane toezeggingen
  • niet binnen een redelijke termijn beantwoorden van brieven
  • niet bereid zijn om gemaakte fouten te herstellen.

Wat is geen klacht?

Als u ontevreden bent over de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland dan kan dit verschillende oorzaken hebben. Om uw signaal bij de juiste persoon onder de aandacht te brengen, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen een klacht en andere zaken waar u ontevreden over bent, zoals:

  • U kunt bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente waar u het inhoudelijk niet met eens bent, bijvoorbeeld tegen een door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde.
  • U kunt geen klacht indienen over beleidsbeslissingen, zoals de inhoud van een verordening.
  • Een bezwaar is in beginsel geen klacht maar kan wel een klacht worden als de behandeling ervan onzorgvuldig of onbehoorlijk is geweest.

Hoe dient u een klacht in?

De medewerkers van de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland zijn werkzaam onder de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg. U kunt uw klacht indienen door een brief of e-mail te sturen aan het college van burgemeester en wethouders.

De contactgegevens zijn:

Gemeente Middelburg
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
info@middelburg.nl

Zorgt u er bij een schriftelijke klacht voor dat die voorzien is van uw naam, adres, het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, datum, ondertekening en een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de persoon en de gedraging waartegen de klacht is gericht.

U kunt er ook voor kiezen om uw klacht mondeling in te dienen. De klachtencoördinator maakt een klachtennotitie van de mondeling ingediende klacht.

Wat doet de gemeente?

De klachtencoördinator verstuurt een ontvangstbevestiging van een schriftelijke of per e-mail ingediende klacht.

Ook neemt de klachtencoördinator contact op met de klachtbehandelaar, dit is meestal het afdelingshoofd van degene waarover u heeft geklaagd. De klachtbehandelaar probeert in goed overleg met u tot een oplossing van uw klacht te komen.

Indien dit overleg geen resultaat oplevert, dan wordt uw klacht voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie stelt u in de gelegenheid om te worden gehoord. Het horen gebeurt in aanwezigheid van degene waarover u heeft geklaagd. De klachtencommissie stelt u en beklaagde tijdens de hoorzitting in de gelegenheid een nadere toelichting te geven en de commissieleden zullen u en beklaagde vragen stellen over de klacht.

De klachtencommissie brengt na de hoorzitting een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college neemt vervolgens een beslissing op uw klacht. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan u bekend gemaakt.

Hoe lang duurt de klachtafhandeling?

Uw klacht wordt binnen 10 weken afgehandeld. Indien nodig kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

Wat als u niet tevreden bent met de klachtafhandeling?

We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur terecht via het gratis nummer: 0800 - 33 55 555.

De Nationale ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman(externe link).