Afvalstoffenheffing

De tarieven in 2024 zijn:

 • Gebruik door 1 persoon € 323,86
 • Gebruik door 2 personen € 346,58
 • Gebruik door 3 of meer € 394,62

Recreatiewoning en afvalstoffenheffing

Ook voor een perceel met een recreatieve bestemming (woning, chalet of stacaravan) of voor een perceel dat niet permanent mag worden bewoond, wordt een aanslag afvalstoffenheffing opgelegd.

Als voor dergelijke percelen er de mogelijkheid is om het huisvuil aan te bieden aan de gemeentelijke reinigingsdienst (per rolcontainer of per storting in de ondergrondse container), dan wordt er een aanslag afvalstoffenheffing opgelegd.

Tarief 2024 voor recreatieve woningen:

 • Per woning € 394,62

Forensenbelasting

Het tarief is in 2024 per woning € 987,85.

Hondenbelasting

De tarieven in 2024 zijn:

 • Eerste hond € 102,75
 • Tweede hond € 205,50
 • Kennel € 374,17

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De tarieven in 2024 zijn:

Woning

 • eigenarenbelasting: 0,1214% van de WOZ-waarde

Niet-woning

 • eigenarenbelasting: 0,4393% van de WOZ-waarde
 • gebruikersbelasting: 0,3490% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

De tarieven in 2024 zijn:

Algemeen tarief precariobelasting

Het algemene tarief precariobelasting voor voorwerpen is van toepassing voor zover niet de bijzondere tarieven, zoals hierna gemeld, van toepassing zijn.

Het algemeen tarief bedraagt per m², voor zover deze tarieventabel daar niet specifiek in voorziet, door het voorwerp of de voorwerpen in beslag genomen gemeentegrond:

 • per dag of korter € 1,41
 • per week € 2,83
 • per maand € 5,13
 • per jaar € 30,71

Bijzondere tarieven precariobelasting

Tarieven precariobelasting gespecificeerd op onderwerp.

Bouwwerken, sloopwerken, onderhoudswerken, grondwerken

Het tarief bedraagt voor het bezetten, beleggen, afschutten of overdekken van voor de openbare dienst bestemde en als zodanig in gebruik zijnde grond of water per m2 per maand of korter € 2,55, met een minimum verrekening van € 73,22 per maand met dien verstande, dat de ingenomen oppervlakte boven 100 m2 tot aan 1.100 m2 voor de helft en de overige m2 voor een tiende in aanmerking wordt genomen.

Kabels, buizen, leidingen, rails

Het tarief bedraagt voor het hebben van rails, geleidingen, andere bedoeld dan onder Installaties vloeibare brandstoffen en dergelijke, voor elke strekkende meter per jaar € 2,02, met een minimum verrekening per jaar van € 73,22.

Installaties vloeibare brandstoffen en dergelijke

Het tarief bedraagt voor:

 • een benzine- of oliepomp of dergelijke inrichting, met de daarbij behorende leidingen of buizen, per jaar € 219,67
 • een benzine- of olietank of dergelijke inrichting met de daarbij behorende leidingen of buizen per 1.000 liter inhoud of gedeelte daarvan per jaar € 21,95
 • een water- of luchtpomp of dergelijke inrichting, met de daarbij behorende leidingen per jaar € 73,22
 • een vulput, per jaar € 21,95
 • een afscheider of bezinkput of dergelijke inrichting, per jaar € 21,95

Diversen

Het tarief bedraagt voor:

 • een bord, zuil, lamp, lichtbak of een ander dergelijk tot reclame dienend voorwerp per jaar of gedeelte daarvan € 109,82
 • een automatisch verkooptoestel per jaar € 73,22
 • een uitstalkast of vitrine of voor het op andere wijze uitstallen van winkelgoederen, het plaatsen van kisten, manden, zakken, fusten en dergelijke voorwerpen, per m2 of gedeelte daarvan, per jaar of een gedeelte daarvan € 25,62
 • voorwerpen (met uitzondering van lichtreclame (waaronder de eigen bedrijfsnaam) op, onder of boven een terras per vierkante meter per maand of een gedeelte daarvan € 2,79
 • een kelderlicht of ingang per jaar € 14,64
 • een schoor, beer, kolom of enig ander middel ter ondersteuning per jaar € 14,64
 • een set reclameborden, per plaatsingspunt, per week of gedeelte daarvan € 18,28
 • een bord van het formaat A3 of A4, per plaatsingspunt, per week of gedeelte daarvan € 7,33
 • een bord groter dan het formaat A3, per plaatsingspunt, per week of gedeelte daarvan € 18,28
 • een spandoek, per plaatsingspunt, per week of een gedeelte daarvan € 18,28

Afsluiten straten / wegen

De belasting bedraagt:

 • voor het hebben van voorwerpen op plekken die daardoor een voor het openbaar verkeer opengestelde straat afsluit, per dag of korter voor de eerste week € 36,61
 • en daarna per dag € 3,64

Dit tarief is niet verschuldigd indien de afsluiting deel uitmaakt van een werkterrein waarop het tarief onder Bouw-, sloop-, onderhouds-, grondwerken van toepassing is.

Standplaatsen

Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen op een standplaats ten behoeve van de verkoop van boeken, tijdschriften, couranten, bloemen, fruit, sigaren, sigaretten, tabak, tabaksartikelen, patates-frites, verversingen en andere kleine eet- of koopwaar, ongeacht of deze verkoop plaatsvindt in een kiosk, tent, kraam of soortgelijke inrichtingen onder welke benaming ook, per standplaats, ter grootte:

 • van 8 m2 of minder per dag of korter € 19,02
 • voor elke m2 meer per dag of korter € 2,93
 • van 8 m2 of minder voor 1 dag of korter per week, gedurende een kalenderjaar € 410,02
 • voor elke m2 meer voor 1 dag of korter per week gedurende een kalenderjaar € 51,24
 • van 8 m2 of minder per week of korter € 51,24
 • voor elke m2 meer per week of korter € 7,33
 • van 8 m2 of minder per maand of korter € 144,31
 • voor elke m2 meer per maand of korter € 18,28
 • van 8 m2 of minder per jaar € 1.281,35
 • voor elke m2 meer per jaar € 161,07

Evenementen

Het tarief bedraagt voor:

 • evenementen die worden ingedeeld in categorie A € 29,11
 • evenementen die worden ingedeeld in categorie B € 116,42
 • evenementen die worden ingedeeld in categorie C € 582,15

Deze tarieven worden verhoogd met een verkeerstoeslag indien:

 • er sprake is van afsluiting van 1 tot en met 3 straten € 58,23
 • er sprake is van afsluiting van 4 of meer straten € 174,66

Rioolheffing

De tarieven in 2024 zijn:

Rioolheffing voor eigenaren bedraagt per roerende of onroerende zaak € 209,18.

Rioolheffing voor gebruiker bedraagt per roerende of onroerende zaak bij een waterafvoer van:

 • 0 t/m 400 m3 € 62,96
 • 401 t/m 1000 m3 € 343,94
 • 1001 t/m 2000 m3 € 615,48
 • 2001 t/m 3000 m3 € 886,90
 • 3001 t/m 4000 m3 € 1.158,56
 • boven 4001 m3 is € 33,51 voor elke eenheid van 100 m3

Hemelwater

Objecten van waaruit geen afvalwater wordt geloosd, maar waarvan wel hemelwater wordt afgevoerd op de gemeentelijke riolering worden in de rioolheffing betrokken. Het tarief voor de eigenaar is in 2024 € 209,18 per jaar. De gebruikersheffing is vastgesteld op het laagste tarief (eerste categorie) € 62,96.

Toeristenbelasting

De tarieven toeristenbelasting voor gemeente Vlissingen in 2023 en 2024.

2023

 • Tarief per persoon per nacht € 2,04
 • Tarief per persoon per nacht verblijf in een eigen verblijfsmiddel € 1,83

Forfaitaire tarieven voor mobiele kampeeronderkomens 2023

 • Vaste jaarplaats of seizoenplaats € 375,36
 • Minicamping € 375,36

Forfaitaire tarieven voor eigen verblijfsmiddel 2023

 • Vaste jaarplaats of seizoenplaats € 336,72
 • Minicamping: € 336,72
 • Voorseizoenarrangement  150,06
 • Verlengd voorseizoenarrangement € 185,56
 • Naseizoenarrangement € 117,12

2024

 • Tarief per persoon per nacht € 2,11
 • Tarief per persoon per nacht verblijf in een eigen verblijfsmiddel € 1,89

Forfaitaire tarieven voor mobiele kampeeronderkomens 2024

 • Vaste jaarplaats of seizoenplaats € 388,24
 • Minicamping € 388,24

Forfaitaire tarieven voor eigen verblijfsmiddel 2024

 • Vaste jaarplaats of seizoenplaats € 347,76
 • Minicamping: € 347,76
 • Voorseizoenarrangement € 154,98
 • Verlengd voorseizoenarrangement € 191,65
 • Naseizoenarrangement € 120,96