De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. Over de kosten van deze inzameling en de verwerking van de afvalstoffen wordt afvalstoffenheffing geheven. Ook al biedt u geen huisvuil voor inzameling aan, dan moet u toch deze heffing betalen. Alleen voor bedrijven gelden andere afspraken.

Direct naar de tarieven

Afvalstoffenheffing wordt voor iedere woning in de gemeente in rekening gebracht. Ook als u geen huisvuil aanbiedt moet u afvalstoffenheffing betalen. De vuilnisdienst komt immers wel langs uw woning, zodat u de mogelijkheid heeft huisvuil aan te bieden.

Indien u een woning verhuurt aan kamerbewoners of buitenlandse werknemers dan wordt u ook aangeslagen voor de afvalstoffenheffing. Het moet hierbij gaan om verhuur van delen van een woning waarbij bepaalde voorzieningen zoals keuken, wc en /of badkamer met andere huurders moeten worden gedeeld.

Wanneer wordt u voor de afvalstoffenheffing aangeslagen?

De afvalstoffenheffing bent u verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. Wanneer u in de loop van het jaar uit de gemeente verhuist, hoeft u vanaf het eind van de maand waarin u verhuist geen afvalstoffenheffing meer te betalen. Bij een verhuizing op bijvoorbeeld 23 mei, betaalt u tot en met eind mei.

Wijziging in de gezinssamenstelling of de omvang van de rolcontainer

De aanslag afvalstoffenheffing wordt bepaald aan de hand van het aantal bewoners per woning of de omvang van de rolcontainer op 1 januari van het belastingjaar. Met wijzigingen in de loop van het jaar wordt geen rekening gehouden. Dat betekent dat wanneer het aantal bewoners of de omvang van de rolcontainer wijzigt, dit pas wordt aangepast met ingang van het volgende belastingjaar.

Vast tarief en variabel tarief in Schouwen-Duiveland, Middelburg en Veere

In de gemeenten Schouwen-Duiveland, Middelburg en Veere betaalt u een vast bedrag voor een één- of meerpersoonshuishouden.

Daarnaast betaalt u in de gemeenten Schouwen-Duiveland en Middelburg per aanbieding van de rolcontainer of per storting in de ondergronds container.

In de gemeente Veere betaalt u alleen per aanbieding van de rolcontainer. Op het aanslagbiljet staan het aantal aanbiedingen wat aan u in rekening wordt gebracht. De 6 aanbiedingen die in het vaste bedrag zijn opgenomen zijn hier al vanaf gehaald.

Bijvoorbeeld: U heeft over 2022 17 x uw rolcontainer aangeboden. Hier worden automatisch 6 ledigingen op in mindering gebracht. In totaal staat op het aanslagbiljet dan 11 ledigingen vermeld die u nog moet betalen.

Aan het eind van het jaar rekenen we uit hoeveel u hiervoor moet betalen. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente dan krijgt u van ons een eindafrekening.